تماس با مرکز سمتا

آدرس: چهارراه پاسداران - خیابان شهید سید حسن بطحایی (مغان)- مرکز سمتا

تلفن های تماس : دفتر مرکز :۲۲۵۸۲۹۸۲-۲۲۵۸۳۰۰۹

تکمیل مستندات و صدور پروانه: ۲۲۵۴۵۳۰۷- ۲۲۵۴۹۴۷۳

واحد ارزیابی : ۲۲۵۶۶۶۸۵

ارزیابی شرکت های دانش بنیان : ۲۲۵۶۴۲۶۳

امور امنیتی شبکه همکاران: ۲۲۵۴۰۲۴۳

تسهیلات حمایتی : ۲۲۵۴۷۵۹۱

دورنگار: ۲۲۵۶۸۵۵۱