ارائه تسهیلات حسابرسی مالی و مالیاتی

انجام حسابرسی مالی و مالیاتی برابر استانداردهای حرفه ای توسط مؤسسات وابسته به سازمان حسابرسی در کوهتاترین زمان ممکن و با ۲۰% تخفیف نسبت به نرخ دیگر مؤسسات حسابرسی یا نرخ حسابرسی سال گذشته همان شرکت.