ارتقاء رتبه

شرکت ها و کارگاه هایی که با توجه به ارتقاء ظرفیت ها و زیر ساخت های فنی، تجهیزاتی و دانشی و .... در خواست ارتقاء رتبه دارند، باید در خواست خود را به سازمان همکار ارائه دهند.