حمایت های صادراتی از شبکه همکاران

شرایط بهره مندی:

 

شرکت های دانش بنیان همکار

  • بازاریابی و صادرات توسط مرکز صادرات
  • بازاریابی و صادرات، توسط شرکت تولید کننده