دریافت فرم های عضویت

 

به منظور عضویت در شبکه همکاران، لازم است هریک از شرکت ها با توجه به نوع فعالیت  که در عناوین زیر اعلام شده فرم های مربوطه را  از سازمان مربوطه دریافت نموده و پس از تکمیل و به  همراه دیگر مستندات مورد نیاز به همان سازمان (صنعت)ارسال نمایند.

صنعتی

● خدمات فنی و مهندسی

● تحقیق و توسعه

● بازرگانی

● مشاوره و آموزش

● خدمات عمومی