عضویت در شبکه همکاران

نحوه ارتباط شرکت ها با مرکز سمتا

برقراری ارتباط با مرکز سمتا و قرار گرفتن در فهرست شبکه تامین کنندگان از طریق روش زیر امکان پذیر است:

شرکت­ها/ مؤسسات / کارگاه­ها با مراجعه به یکی از سازمان­های تابعه مرکز سمتا که در نظر دارند با آن همکاری نمایند و با توجه به نوع فعالیت(تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی و ...)، اقدام به دریافت کاربرگ­ های خود­اظهاری نموده و پس از تکمیل، به همراه دیگر مستندات مورد نیاز به همان سازمان تحویل می­ دهند. سازمان، مستندات را پایش، ارزیابی و در صورت تایید، جهت صدور پروانه همکاری به مرکز سمتا ارسال می نماید.

در صورت احراز شرایط لازم توسط تأمین کننده، پروانه همکاری برای آن صادر و از این به بعد این واحد همکار به عضویت شبکه همکاران سمتا در می آید.