محصولات و توانمندی های موجود در شبکه همکاران

امروزه زنجیره‌های‌ تأمین با ساماندهی درست به سمت انجمنی از شرکت‌های همیار پیش می‌روند که بر روی اهداف کلی توافق دارند و هر کدام توانایی ویژه خود را برای ارزش آفرینی در زنجیره به‌کار می‌گیرند. امر ساماندهی و شفاف سازی ظرفیت های موجود در شبکه همکاران در راستای بهره برداری از توانمندی ها یک اقدام ضروری است که در این راستا بایستی مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری و به شکل مناسبی به اشتراک گذاشته شود. به اشتراک ‌گذاری اطلاعات در شکل درست آن، افزایش سرعت پاسخ‌گویی به نیازها، افزایش سرعت جریان اطلاعات و سرانجام افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری را در پی خواهد داشت و این امر وقتی تحقق می‌یابد که موانع جریان روان اطلاعات برداشته شده یا به حداقل برسند. یکی از موانع اساسی در جریان روان اطلاعات پس از تجمیع، بیان توانمندی ها با ادبیات مختلف و سلیقه ای می باشد که این مسئله جستجو و یافتن توانمندی های مورد نظر را با مشکل مواجه می نماید. مرکز سمتا بر مبنای محصولات تولیدی و فرآیند های در حال انجام در شرکت های همکار و به منظور اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری مناسب ظرفیت ها و توانمندی های موجود در شبکه همکاران، اقدام به تدوین اطلسی با عنوان "اطلس محصولات و خدمات شبکه همکاران" نموده است که فایل آن در زیر آورده شده است.

اطلاعات مربوط به محصولات و توانمندی های موجود در شبکه همکاران بر اساس عناوین بیان شده در این اطلس در یک بانک اطلاعاتی ثبت شده ( نمونه ای از مدل ثبت اطلاعات در جدول زیر آورده شده است) و با قابلیت جستجو در اختیار بهره برداران و ذی نفعان قرار می گیرد که این امر یک فضای بازار یابی مناسب را نیز برای شرکت ها ایجاد می نماید.

ردیف

حوزه

زیر حوزه

خانواده محصول

محصولات

۱

مکانیک

تجهیزات فرآیندی

پمپ ها

پمپ رفت و برگشتی، پمپ سانتریفیوژی

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه این اطلس نیاز به تکمیل، به روز رسانی و اصلاحات احتمالی دارد؛ خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را به همراه منابع مرتبط با موضوع به مرکز سمتا ارائه نمائید.