مزایای شرکت های دارنده پروانه همکاری سمتا

 

۱-   بهره گیری از نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه

 

 

۲-  ارائه خدماتِ بازرگانی به شبکه همکاران

 

 

۳-حمایتهای صادراتی از شبکه همکاران

 

 

۴-تسهیلات مؤسسه اعتباری کوثر

 

 

۵-   ارائه تسهیلات خدمات بیمه ای کوثر

 

 

۶-ارائه تسهیلات حسابرسی مالی و مالیاتی